ALGEMENE VOORWAARDEN WORQBETTER B.V.

Algemene voorwaarden bij overeenkomsten met WorQbetter B.V., gevestigd te Woerden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK 78566517).

Artikel 1 Definities

 1. WorQbetter B.V., statutair gevestigd te Woerden, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als WorQbetter of dienstverlener.
 2. WorQbetter exploiteert onder andere de website www.worqbetter.nl.
 3. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever. WorQbetter verricht haar diensten uitsluitend aan opdrachtgevers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.
 5. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.
 6. Onder diensten wordt verstaan alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die WorQbetter voor of ten behoeve van opdrachtgever verricht.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
 2. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds en uitsluitend inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk ook van toepassing op het gebruik van de website www.worqbetter.nl, de aldaar aangeboden dienstverlening en voor zover van toepassing het gebruik van de voor opdrachtgever ingerichte webportal c.q. dashboard dat daarmee samenhangt.
 4. WorQbetter is te allen tijde gerechtigd haar algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing zodra deze aan opdrachtgever bekend worden gemaakt. Opdrachtgever stemt in met de toepasselijkheid van de gewijzigde algemene voorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en prijs

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs en/of abonnementsprijs exclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij anders is aangegeven.
 2. De prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen en abonnementsprijzen. Verhogingen hiervan, die door WorQbetter niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot (tussentijdse) prijsverhogingen.
 3. Per afgenomen dienst of product brengt WorQbetter een prijs in rekening. Partijen kunnen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen voor een dienstverleningspakket of abonnement.
 4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. WorQbetter heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen.

Artikel 4 Betaling

 1. Declaraties moeten binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. Betaalt opdrachtgever niet op tijd, dan is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Blijft opdrachtgever in verzuim, dan is WorQbetter gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd de overige rechten en bevoegdheden die WorQbetter als gevolg van het verzuim van opdrachtgever ten dienste staan. Eventuele gevolgen (financieel of anderszins) van het opschorten van de verplichtingen door WorQbetter komen geheel en zonder uitzondering voor rekening van opdrachtgever.
 3. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal WorQbetter tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij wettelijke handelsrente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan WorQbetter. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden op ten minste € 150, — per openstaande (deel)factuur gesteld.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van WorQbetter op opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar, ook als betaling in termijnen is overeengekomen. In vorengenoemde situaties is WorQbetter tevens gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten. Eventuele gevolgen (financieel of anderszins) van het opschorten van de verplichtingen door WorQbetter komen geheel en zonder uitzondering voor rekening van opdrachtgever.
 5. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door WorQbetter, dan is hij nog steeds verplicht de overeengekomen prijs aan WorQbetter te betalen. Ook na beëindiging van de overeenkomst is opdrachtgever gehouden om openstaande bedragen te betalen.

Artikel 5 Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever levert voor eigen rekening en risico alle gegevens aan die nodig zijn voor het door WorQbetter laten uitvoeren van de gegeven opdracht. WorQbetter is nimmer aansprakelijk voor gegevens die door of voor rekening van opdrachtgever worden verstrekt en evenmin aansprakelijk voor de toepassing en uitvoering van de door WorQbetter verstrekte adviezen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan WorQbetter ter beschikking gestelde gegevens, waaronder ook worden verstaan e-mailadressen van opdrachtgever, en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Opdrachtgever vrijwaart WorQbetter voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

Artikel 6 Intrekking opdracht

 1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan WorQbetter op elk gewenst moment in te trekken, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht de tot dat moment verschuldigde termijnen, het loon en de gemaakte onkosten van WorQbetter te betalen.
 3. WorQbetter maakt binnen 14 dagen na intrekking van de opdracht een eindfactuur op.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

 1. WorQbetter voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. WorQbetter heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. Deze algemene voorwaarden zijn mede geschreven ten behoeve van de door WorQbetter ingeschakelde derden. Aan hen komt jegens opdrachtgever een rechtstreeks beroep op deze algemene voorwaarden toe.
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat WorQbetter tijdig kan beginnen aan de opdracht.
 5. WorQbetter is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes of certificaten wordt gemaakt.
 6. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden slechts schriftelijk overeengekomen.
 7. WorQbetter kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de diensten aanbrengen. WorQbetter zal opdrachtgever hierover tijdig informeren.
 8. WorQbetter kan de diensten geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. WorQbetter zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk is en deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden.
 9. WorQbetter is nimmer gehouden aan opdrachtgever een fysieke drager te verstrekken met daarop de in het kader van de diensten aan opdrachtgever ter beschikking te stellen en te houden programmatuur of modellen.
 10. WorQbetter staat er niet voor in dat de in het kader van de dienst ter beschikking te houden programmatuur, emailalerts, en websites foutloos zijn en zonder onderbrekingen functioneren. WorQbetter zal zich ervoor inspannen fouten als bedoeld in dit artikel binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover het programmatuur betreft die door WorQbetter zelf is ontwikkeld en de gebreken door opdrachtgever gedetailleerd zijn omschreven en schriftelijk zijn gemeld bij WorQbetter. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor een correcte internetverbinding. Een gebrek of onderbreking in de internetverbinding komt voor rekening en risico van opdrachtgever.
 11. Opdrachtgever maakt voor eigen rekening en risico gebruik van de diensten van WorQbetter.
 12. WorQbetter kan voor het gebruik van diensten gedurende de looptijd van de overeenkomst gebruikslicenties aan opdrachtgever ter beschikking stellen. Het gebruiksrecht van opdrachtgever strekt zich niet uit tot de broncode van de programmatuur.
 13. WorQbetter draagt zorg voor de digitale opslag van gegevens/rapportages die zijn gegenereerd met door haar geëxploiteerde websites, waaronder www.worqbetter.nl. Gegevens/rapportages worden nadat zij zijn gegenereerd gedurende maximaal 7 jaar bewaard, of gedurende maximaal 7 jaar na het einde van de overeenkomst tussen partijen. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat WorQbetter zelf geen hostingdiensten verricht en voor de opslag van gegevens/rapportages afhankelijk is van derden. WorQbetter is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van deze door haar ingeschakelde derden. Opdrachtgever dient na afloop van de termijn als genoemd in dit artikel zelf zorg te dragen voor de voortdurende opslag van de gegenereerde gegevens/rapportages.
 14. Indien en voor zover aan opdrachtgever een webportal of dashboard ter beschikking wordt gesteld, is de toegankelijkheid tot dit portal of dashboard afhankelijk van de afspraken die partijen daarover hebben gemaakt. Indien hierover geen afwijkende afspraken zijn gemaakt, geldt dat de toegang tot dit portal of dashboard eindigt op het moment dat de (dienstverlenings)overeenkomst tussen partijen eindigt.

Artikel 8 Duur

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en WorQbetter wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 9 Levering en acceptatie

 1. WorQbetter zal programmatuur, diensten of goederen afleveren of een website ter beschikking stellen overeenkomstig hetgeen partijen daarover schriftelijk hebben afgesproken. Aflevering kan betekenen dat programmatuur of een dienst online ter beschikking wordt gesteld. Uitsluitend indien zulks schriftelijk is overeengekomen zal WorQbetter programmatuur bij opdrachtgever installeren.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever WorQbetter schriftelijk in gebreke stellen. WorQbetter zal hierna binnen een redelijke termijn alsnog aan de verplichtingen voldoen. Wanneer WorQbetter binnen deze redelijke termijn alsnog aan de verplichtingen voldoet zal dit geen gevolgen hebben voor de overeenkomst tussen partijen en is WorQbetter evenmin gehouden opdrachtgever te compenseren dan wel schadeloos te stellen.
 3. WorQbetter kan nimmer gehouden worden hardcopy documenten ter beschikking te stellen in gevallen waarin volstaan kan worden met digitale gegevensdragers. Het leveren van gegevens/rapportages buiten de normale dienstverlening om geschiedt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. WorQbetter stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht WorQbetter opdrachtgever hierover vooraf schriftelijk in.

Artikel 11 Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van WorQbetter in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan WorQbetter kan worden toegerekend in geval van een van de wil van WorQbetter onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet (meer) van WorQbetter kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, storingen van internet, storingen van datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan WorQbetter niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang WorQbetter niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 60 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. WorQbetter is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als WorQbetter als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 12 Verrekening

 1. Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan WorQbetter te verrekenen met een vordering op WorQbetter.

Artikel 13 Opschorting

 1. Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 14 Overdracht van rechten

 1. Opdrachtgever zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van deze overeenkomst heeft nimmer aan een derde verkopen, overdragen of verpanden. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 15 Verval van de vordering

 1. Elk recht van opdrachtgever om van WorQbetter schadevergoeding te vorderen vervalt in elk geval 6 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek wordt niet uitgesloten voor aanspraken binnen de in de vorige zin genoemde termijnen van 6 maanden.
 2. Indien komt vast te staan dat de schade niet binnen bekwame tijd gemeld is, ook al is de termijn van zes maanden nog niet voorbij, komt WorQbetter toch een beroep op het verzaken van de klachtplicht door opdrachtgever toe.

Artikel 16 Privacy en gegevensverwerking

 1. Opdrachtgever vrijwaart WorQbetter voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor opdrachtgever op grond van de wet of anderszins verantwoordelijk is.
 2. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van WorQbetter door opdrachtgever worden verwerkt, ligt volledig bij opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart WorQbetter tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Opdrachtgever aanvaardt dat gegevens (geanonimiseerd) aan derden ter beschikking kunnen worden gesteld, o.a. voor statistische doeleinden.
 4. Opdrachtgever heeft op grond van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming, verplichtingen tegenover derden, zoals het verstrekken van informatie en het geven van inzage in, corrigeren en verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. WorQbetter zal voor zover dat technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen aan de door opdrachtgever na te komen verplichtingen als bedoeld in dit artikel. De kosten verbonden aan deze ondersteuning zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen voor de diensten van WorQbetter begrepen en komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 17 Beveiliging

 1. Indien WorQbetter op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificatie met betrekking tot die beveiliging. WorQbetter staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van de beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
 2. De door of vanwege WorQbetter aan opdrachtgever verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door opdrachtgever als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie kenbaar worden gemaakt. WorQbetter is gerechtigd toegewezen toegangs- en identificatiecodes en certificaten te wijzigen.
 3. Opdrachtgever zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde actuele en adequate antivirus-programmatuur in werking hebben.

Artikel 18 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens (waaronder begrepen: gebruiksnamen, codes en wachtwoorden), documenten, programmatuur of databestanden die in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst vervaardigd, geleverd of gebruikt worden, gaat over op opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van opdrachtgever of een hulppersoon van opdrachtgever zijn gebracht. Een online gegenereerde digitale rapportage geldt in elk geval als feitelijk ter beschikking gesteld zodra opdrachtgever het document heeft gedownload.

Artikel 19 Aansprakelijkheid schade

 1. WorQbetter is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij WorQbetter of haar leidinggevende(n) de schade opzettelijk of bewust roekeloos heeft veroorzaakt. WorQbetter is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, waaronder begrepen winstderving, verlies, bedrijfsstilstand, kosten als gevolg van een uit de dienstverlening voortvloeiende procedure met een derde en kosten van rechtsbijstand.
 2. In het geval dat WorQbetter een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het honorarium of de voor de dienst of overeenkomst bedongen prijs in het lopende kalenderjaar.
 3. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als WorQbetter aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door WorQbetter bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken en/of hulppersonen.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij WorQbetter meldt.
 5. Opdrachtgever vrijwaart WorQbetter voor alle aanspraken van derden.
 6. Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts-)personen die WorQbetter inschakelt bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 20 Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan WorQbetter verschuldigd zijn.
 2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon op het moment dat de opdracht wordt gegeven beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.

Artikel 21 Intellectueel eigendom

 1. Indien WorQbetter bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen over zal gaan op opdrachtgever, tast dit het recht van of de mogelijkheid voor WorQbetter niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van WorQbetter aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van d opdrachtgever zijn of worden gedaan.
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, modellen, apparatuur of andere materialen, berusten uitsluitend bij WorQbetter of diens licentiegevers of toeleveranciers. Het is opdrachtgever verboden kopieën te maken van data en/of enigerlei zaak of goed dat tot het intellectuele eigendom van WorQbetter behoort.
 3. Opdrachtgever verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijke overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
 4. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van WorQbetter worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
 5. Het is WorQbetter steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites en dergelijke. Opdrachtgever zal dergelijke voorzieningen niet (laten) omzeilen.
 6. WorQbetter is nimmer gerechtigd tot het uitvoeren van een dataconversie, tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen.
 7. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door WorQbetter aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens van WorQbetter. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen die overeenstemt met de strekking van deze bepaling.

Artikel 22 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op deze overeenkomst tussen WorQbetter en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen kennis te nemen. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de Rechtbank Utrecht.
Logo WorQbetter

Services

Bedrijf

Copyright © WorQbetter 2019 – 2021 | KvK 78566517 | Algemene voorwaarden | Privacy statement | Cookiebeleid | Illustraties van Freepik Storyset